برگزاركنندگان
حاميان
تا شروع همايش
second
minute
hour
Day

ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

کارگاه هاي آموزشي

بدينوسيله به اطلاع علاقمندان مي رسانيم در حاشيه برگزاري هفتمين کنفرنس ملي برنامه ريزي و مديريت شهري چهار کارگاه آموزشي زير در تاريخ 94/8/19 برگزار ميگردد. شايان ذکر است کارگاه هاي ذيل در صورت به حد نصاب رسيدن تعداد شرکت کنندگان برگزار مي گردد.


1-نقش ITS در بهبود خدمات اورژانس پيش بيمارستاني 115 در شهر هوشمند مشهد (مشاهده اطلاعات کارگاه)

2- واکاوي مفاهيم نظريه چيدمان فضايي SPACE SYNTAX با نگاهي به مدلسازي در معماري و فضاهاي شهري (مشاهده اطلاعات کارگاه)

3-بازآفريني فضاهاي شهري پايدار (مشاهده اطلاعات کارگاه)

4- مباني پيوست نگاري فرهنگي و اجتماعي در پرتو جامعه شناسي شهري و توسعه (مشاهده اطلاعات کارگاه)
كنفرانس‌ها

جستجو  تعداد بازدید کنندگان :242693
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.